می 15, 2019
بخش ویدیوئی سایت شانلی تبریز

تحلیل کارشناسان آمریکایی

تحلیل کارشناسان آمریکایی از قدرت نظامی ایران
می 14, 2019
بخش ویدیوئی سایت شانلی تبریز

تنش بین آمریکا و روسیه

تنش بین آمریکا و روسیه آیا منجر به جنگ جهانی خواهد انجامید؟